Zen Buddhism

IMG_1072

Gym Class Zen

An ode to pain.